Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

richimagine
richimagine
Reposted fromweightless weightless
richimagine
♥
Reposted fromweightless weightless
richimagine
Reposted fromweightless weightless
richimagine
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaanncey anncey
richimagine
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablablablabla blablablabla
richimagine
8884 7eda
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viastarryeyed starryeyed
richimagine
7120 f95c
M.Halber!!  "najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
richimagine
5078 7fb5
richimagine
richimagine
5560 9bc4 500
"Wiersze o moim psychiatrze" 5
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
0267 d583 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaszydera szydera
richimagine
9016 9662 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viaszydera szydera
richimagine
A może po prostu ty najbardziej lubisz wypowiadać ładne zdania i smutno przy tym wyglądać, więc podporządkowujesz temu wszystko w swoim życiu?
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
richimagine
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Reposted fromyourtitle yourtitle viablablablabla blablablabla
richimagine

June 21 2015

richimagine
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viaszydera szydera
richimagine
8736 a9b1
Reposted fromcalifornia-love california-love
richimagine
Once, Picasso was asked what his paintings meant. He said, “Do you ever know what the birds are singing? You don’t. But you listen to them anyway.” So, sometimes with art, it is important just to look
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
richimagine
0064 13c9 500
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl